Spoločnosť ADMAX TECH s.r.o. svoju politiku zaviedla so zameraním na :

Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. V súlade so zámerom spoločnosti a v zmysle kontinuálneho zlepšovania všetkých činností sa zaväzujeme:

Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci a preto sa zaväzujeme :

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje zabezpečovať zdroje pre integrovaný systém riadenia, dodržiavať legislatívne a iné požiadavky relevantné pre spoločnosť a vytvárať tak podmienky umožňujúce podporu a plnenie tejto integrovanej politiky v súlade s požiadavkami noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018. Vedenie spoločnosti od všetkých zamestnancov očakáva, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností aktívne prispejú k plneniu zásad tejto integrovanej politiky a trvalému zlepšovaniu zavedeného integrovaného systému.

ISO CERTIFIKÁTY