CERTIFIKÁTY

Politika IMS

Politika integrovaného systému manažmentu spoločnosti ADMAX TECH s.r.o. vychádza z poslania a vytýčenej vízie a v rámci toho chce reagovať na meniace sa potreby a požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán a ich očakávaní ovplyvňujúcich smer všetkých aktivít. Ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci považuje naša spoločnosť nielen za podstatnú časť svojich podnikateľských aktivít, ale tiež za otázku postoja k základným ľudským hodnotám.
Rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim spokojnosť zákazníkov a vytváranie dobrého mena spoločnosti, na ktoré sa spoločnosť ADMAX TECH s.r.o. zamerala je kvalita poskytovaných služieb, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aktívny prístup k ochrane životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Máme záujem viesť našich zamestnancov tak, aby konali pohotovo a niesli zodpovednosť využívajúc školenia, nástroje, metódy, techniky a motiváciu.

Spoločnosť ADMAX TECH s.r.o. svoju politiku zaviedla so zameraním na :

 • Návrh, realizáciu a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, vykurovania, elektroinštalácie, Merania a regulácie
 • Inžiniering
 • Výrobu jednoúčelových zariadení
 • Presun a inštaláciu výrobných liniek

Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. V súlade so zámerom spoločnosti a v zmysle kontinuálneho zlepšovania všetkých činností sa zaväzujeme:

 • Udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy EN ISO 14001:2015 so zohľadnením platných environmentálnych právnych požiadaviek SR
 • Aktívnou prevenciou a kontinuálnym zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady výrobných činností, služieb a produktov na životné a pracovné prostredie.
 • Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe surovín, materiálov, energií a služieb ako aj pri implementovaní nových procesov a technológií.
 • Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov

Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci a preto sa zaväzujeme :

 • Udržiavať a rozvíjať systém BOZP založený na požiadavkách normy EN ISO 45001:2018
 • Predchádzať haváriám, nehodám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie
 • Identifikovať riziká, určovať priority a odstraňovať možné nebezpečenstvá a ohrozenia v plnej zaangažovanosti všetkých zamestnancov.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje zabezpečovať zdroje pre integrovaný systém riadenia, dodržiavať legislatívne a iné požiadavky relevantné pre spoločnosť a vytvárať tak podmienky umožňujúce podporu a plnenie tejto integrovanej politiky v súlade s požiadavkami noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018. Vedenie spoločnosti od všetkých zamestnancov očakáva, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností aktívne prispejú k plneniu zásad tejto integrovanej politiky a trvalému zlepšovaniu zavedeného integrovaného systému.